Center for Liberal Strategies

2 декември, 2014

25 години от ноември 1989: преди и след в графики 9

Публикувано в: Uncategorized — Gogi @ 12:45

Следващата графика е логическо продължение на Графика 8, като допълва информацията за реалните заплати с тази за реалните пенсии. Това е важно, защото получаващите пенсии, през всичките 50 години времеви хоризонт на графиките в тази поредица, са втората най-голяма група хора получаващи определен вид доход след получаващите заплати.

Проблемите с дефлирането на времевия ред от номинални пенсии са решени, като е използван същият дефлатор, който се получи при изработването на времевия ред на реалните пенсии. Това означава, че е направено допускане, че дефлаторът на заплатите е същия като дефлаторът на пенсиите, т.е. че потребителските кошници на получаващите заплати и на получаващите пенсии са много подобни. Това е определено спорно допускане, но по-малко лошо от него, което все пак да ме доведе до ясен дефлатор, нямам.

Та графиката на реалната годишна пенсия изглежда така:

Графика 9. Индекс (1989=100) на реалната пенсия в България, 1965-1989-2013

Тук отново са ясно видими три подпериода. Първият е от началото на реда до 1990 - това е 25 годишен период на силно (над три и половина пъти) нарастване на реалните пенсии. Любопитен факт за този подпериод е, че процесът на нарастване не е напълно монотонен - има някаква, може би любопитна за изследване, криза между 1969 и 1972.

Вторият подпериод е на срив (от почти четири пъти) на реалните пенсии между 1990 и 1997. Вероятно не е повече от чисто съвпадение, но през 1997 индексът на реалната пенсия е почти идентично равен на този през 1965 - двадесет и пет годишно нарастване е буквално изтрито за някакви си 7 години.

Третият подпериод е отново период на сериозно нарастване на реалните пенсии между 1997 и 2013. За тези 16 години реалните пенсии нарастват малко над 3 пъти. Ясно е видим лекият спад в индекса на реалните пенсии през 2011 и 2012.

В крайна сметка, въпреки че темпът на нарастване на реалните пенсии през 1997-2013 е значително по-бърз, отколкото през 1965-1990 (7.2 процента годишно срещу 5.3 процента годишно), през 2013 реалните пенсии са чувствително, 16 процентни пункта, по-ниски, отколкото през 1989.

Накрая, само за сравнение, давам и графика, на която присъстват едновременно индексите на реалните заплати и на реалните пенсии.

Графика 9а. Индекс (1989=100) на реалните заплати и пенсии в България, 1965-1989-2013

Това сравнение показва ясно, че реалните пенсии (червената линия) са значително по-волатилни през този половин век от реалните заплати (синята линия) - когато нарастват, нарастват по-бързо, но когато се сриват, се сриват значително повече. От това могат да бъдат направени определени и икономически, и политически изводи, но няма да го правя тук. Идеята тук е просто да бъдат представени данните и всеки да извлича собствените си изводи от тях.

Последното за отбелязване е, че периодите 1969-1972 и 2011-2012 са засега единствените, в които реални заплати и реални пенсии се движат в различни посоки.

Задвижвано от WordPress