Работна група върху организираната престъпност в България

Септември 2004 - Февруари 2005
Даниел Смилов и Рашко Доросиев

В основата на този проект е залегнало разбирането, че липсата на обща позиция относно източниците и социалната динамика на организираната престъпност е една от основните причини за провала на борбата срещу нея, както и за така наречената война между институциите. В рамките на проекта бе създадена работна група, която включваше представители на държавни институции, медиите и структурите на гражданското общество.

Работната група имаше следните задачи:

  • дискусия: как организираната престъпност се разбира и концептуализира от основните държавни институции - полиция, прокуратура, съд, също така от медиите, експертната общност ангажирана с опазването на човешките права и обществото като цяло;
  • анализ на възможното въздействие на различните политики върху престъпността;
  • създаване на ефективен комуникационен канал между институциите;
  • проучване възможностите за оформяне на публична перспектива върху организираната престъпност.

Основни цели на проекта:

  • създаване на общо възприятие между полицията и съдебната система относно характера на организираната престъпност и начините за борба с нея;
  • адресиране на медиите с проблемите на организираната престъпност водещо до стимулиране на влиянието върху участниците в процеса на формулиране на нови политики;
  • привличане вниманието на медиите върху негативните страни на подхода нулева толерантност;
  • подпомагане на правителствените структури с предложения относно възможни политики за ре-социализация на престъпниците.

Окончателният продукт от работата на работната група бе доклад, съдържащ предложения за промяна на политиката за борба с организираната престъпност.

"Борбата с организираната престъпност: преглед на институционални понятия и стратегии " (доклад)