IBEU Интегриране на Балканите в ЕС: Функционални граници и устойчива сигурност

Декември 2003 - Януари 2005
Георги Ганев и Яна Папазова

Проектът е компонент на голям проект наречен "Функционални граници и устойчива сигурност". Основната цел на проекта бе да изследва и опише непрекъснато променящата се природа на границите и сигурността на Балканите, в това число разбирането на аспектите на икономическото и социалното взаимодействие в посткомунистическите общества на Балканите.

Предвид, че гражданско общество е една от най-неправилно използваните концепции по отношение на демократизацията, европеизацията и изграждането на държавите на Балканите, както и съществуващата тенденция гражданско общество да се отъждествява единствено с дейността на неправителствени организации, този проект предложи разглеждане на въпросите за гражданско общество посредством подход, в центъра на който е „обществения капитал”.

Употребата на термина „обществен капитал”, специално в сферата на икономиката датира преди повече от десет години. Като резултат от опитите да се включат социологически идеи в икономическите анализи, обществения капитал придобива значение на една от основните форми на производствен потенциал, освен физическия и човешкия капитал.

Самата концепция за обществен капитал, макар че не е нова, е трудна за структуриране и използване в официален анализ, като дори дефиницията на термина е проблем. Независимо от това, "обществен капитал" бе ключов за изследването като изучаването на моделите на мислене на българи, македонци и черногорци се превърна в инструмент за определяне на нивото на социален капитал на Балканите. Проучването показа начина, по който българи, македонци и черногорци разбират сътрудничеството, използвайки две схеми. Първата е разбирането, че светът е игра с нулев резултат: в такава игра сътрудничеството не може да бъде доминираща стратегия, защото по дефиниция придобивката за един е загуба за друг. Втората схема бе свързана с времевите хоризонти, използвани в планирането на бъдещето: колкото е по-близък времевият хоризонт, толкова по-малка е склонността да се пропуснат краткосрочните придобивки за сметка на дългосрочни облаги и следователно е по-трудно да се инвестира в отношения на сътрудничество.

Изследването показа, че подобряването на обществения капитал на Балканите е тясно свързано с подобряване на управлението в региона. Индексът, разработен в проекта позволи да се отиде отвъд описателния подход към проблемите на гражданското общество и да се създаде рамка за измерване на дълбоките промени в нагласите за сътрудничество в региона. Тази рамка улеснява проследяването на реалните тенденции в политическото и икономическото развитие на региона като растежът в индекса "развитие чрез сътрудничество" представлява един от смислените индикатори на европеизацията на Балканите.

Докладите по проекта са на английски език. Повече информация можете да намерите на www.eliamep.gr/en/tag/ibeu/