Наличие и степен на промяна в поведението на българските икономически агенти по отношение търсенето на пари

Октомври 2000 - Юни 2002
Георги Ганев

Целта на проекта бе провеждането на научно изследване в сферата на икономиката, изучаващо поведението на българските икономически агенти по отношение на тяхното търсене на пари. Това е първи опит да се използват актуални икономически модели и иконометрични техники с цел достигане до теоретично и научно обоснован извод относно наличието (отсъствието) на реални структурни промени в икономическото поведение в България на базата на актуални данни. В резултат на проекта бе изготвен доклад, съдържащ информация за методологията и резултатите от проучването.
Финансиращи организации