YOUTHACT Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск


Консорциум от партньори, включващ Център за либерални стратегии, РискМонитор и фондация ЖАР  , стартира проект „Общностни действия за предотвратяване на трафик на български младежи в риск“, финансиран от Prevention of and Fight against Crime Programme на Европейския Съюз. Проектът е с продължителност две години и е насочен към млади хора от столицата и от градове в Северна и Южна България, към социални групи в риск, общности с компактно ромско население и етнически малцинства, групи с високи нива на безработица.


Основни дейности по проекта:

1. оценка на политиките по превенция на трафика в различните градове (София, Силистра, Видин, Шумен, Благоевград) чрез анализ на стратегически документи и програми.

2.  провеждане на социологическо изследване, което да покаже общественото мнение по проблемите на трафика на хора и да даде насока за бъдещите политически усилия.

3. провеждане на срещи с местни експерти, млади хора, представители на местната администрация и на отделите за превенция и борба с трафика на хора.

4. провеждане на интерактивна информационна кампания, изработена с конкурс за млади хора в различните градове. Тя ще фокусира общественото внимание върху заплахите на трафика и необходимостта от мерки срещу него.

5. международна конференция по проблемите на трафика на хора и политиките на превенция, която има за цел да покаже опита и да подпомогне сътрудничеството в бъдеще на регионално и градско ниво.

Ще ви информираме периодично за предстоящи дейности по проекта.

За контакти и допълнителна информация, моля, посетете:  http://www.youthact.eu/  

 

With the financial support from
the Prevention of and Fight against Crime
Programme of the European Union

European Commission -
Directorate-General Home Affairs